ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ, 27/5/2022

Αριθ.πρωτ. : 206                                                                                                                                                                                              Πρέβεζα, 05/04/2022

 

ΠΡΟΣ:

Σωματεία Μέλη μας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Γ.Γ.Α.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

Το Δ.Σ. της Ε.Π.Σ. Πρέβεζας- Λευκάδας

Έχοντας υπόψη του  :

 1. Την 03/29-03-2022 απόφαση του Δ.Σ. της Ένωσης
 2. Τις διατάξεις των οικείων άρθρων του Καταστατικού της Ε.Π.Σ. Πρέβεζας- Λευκάδας
 3. Τις διατάξεις της ισχύουσας Αθλητικής Νομοθεσίας

 

Π ρ ο σ κ α λ ε ί

Όλα τα σωματεία μέλη της Ένωσης σε Τακτική Γενική Συνέλευση και Καταστατική Γενική Συνέλευση στα  Γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πρέβεζας-Λευκάδας Αρκαδίου 17 Πρέβεζα Τ.Κ. 48100 στις 27-05-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

 1. Επικύρωση πληρεξούσιων των σωματείων και έλεγχος απαρτίας των παρισταμένων μελών.
 2. Εκλογή ενός γραμματέα για την τήρηση των πρακτικών της Γ.Σ.
 3. Έκθεση διοικητικού απολογισμού.
 4. Έγκριση διοικητικού απολογισμού.
 5. Έκθεση οικονομικού απολογισμού.
 6. Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής.
 7. Έγκριση οικονομικού απολογισμού.
 8. Έκθεση και έγκριση προϋπολογισμού επόμενου έτους.
 9. Γενική τροποποίηση του καταστατικού της Ένωσης για εναρμόνισή του με τις διατάξεις του ν. 2725/ 1999, όπως ισχύει μετά τις τελευταίες τροποποιήσεις του, που είναι υποχρεωτική, καθώς και για την τροποποίηση ιδίως των άρθρων 1, 2, 4, 6, 10, 22, 26, 28, 29, 30, 40, 56 αυτού, των παραρτημάτων α και β, την κωδικοποίηση και διόρθωση των λεκτικών σφαλμάτων και την τροποποίηση όποιου άλλου άρθρου προκύψει από τη διαδικασία της Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ. θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα, Παρασκευή 27-05-2022, στον ίδιο χώρο και ώρα 20:00. Λογίζεται σε απαρτία ανεξάρτητα του αριθμού των παρευρισκόμενων μελών και χωρίς νέα πρόσκληση.

Στα σωματεία- μέλη της Ένωσης θα διανεμηθούν, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου, όλες οι αναγκαίες πληροφορίες και τα σχετικά έντυπα για την αντιπροσώπευση και συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

ΘΩΜΑΣ ΚΑΡΤΣΑΚΛΑΣ                             ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Γ.Γ.Α.