Πρέβεζα, 12/05/2021

Αριθ.πρωτ. : 90

ΠΡΟΣ:

Σωματεία Μέλη μας

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

 

Το Δ.Σ. της Ε.Π.Σ. Πρέβεζας- Λευκάδας

Έχοντας υπόψη του  :

 1. Την 01/12-05-2021 απόφαση του Δ.Σ. της Ένωσης
 2. Τις διατάξεις των οικείων άρθρων του Καταστατικού της Ε.Π.Σ. Πρέβεζας- Λευκάδας
 3. Τις διατάξεις της ισχύουσας Αθλητικής Νομοθεσίας

 

Π ρ ο σ κ α λ ε ί

Όλα τα σωματεία μέλη της Ένωσης σε Τακτική Γενική Συνέλευση Αρχαιρεσιών στα  Γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πρέβεζας-Λευκάδας Αρκαδίου 17 Πρέβεζα Τ.Κ. 48100 στις 27-06-2021, ημέρα Κυριακή και ώρα 12.00, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

 1. Επικύρωση πληρεξούσιων των σωματείων και έλεγχος απαρτίας των παρισταμένων μελών.
 2. Εκλογή ενός γραμματέα για την τήρηση των πρακτικών της Γ.Σ.
 3. Έκθεση διοικητικού απολογισμού.
 4. Έγκριση διοικητικού απολογισμού.
 5. Έκθεση οικονομικού απολογισμού.
 6. Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής.
 7. Έγκριση οικονομικού απολογισμού.
 8. Έκθεση και έγκριση προϋπολογισμού επόμενου έτους.
 9. Εκλογή δύο (2) μελών Εφορευτικής Επιτροπής. Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής είναι υποχρεωτικά δικηγόρος, ως δικαστικός αντιπρόσωπος, ορισμένος από τον Δικηγορικό Σύλλογο.
 10. Αρχαιρεσίες για ανάδειξη Προέδρου και μελών του Εντεκαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου και μελών Τριμελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ. θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα, Κυριακή 27-06-2021, στον ίδιο χώρο και ώρα 13:00. Λογίζεται σε απαρτία ανεξάρτητα του αριθμού των παρευρισκομένων μελών και χωρίς νέα πρόσκληση. Η Γενική Συνέλευση για τις αρχαιρεσίες, δύναται να διεξαχθεί και με τη χρήση σύγχρονων μέσων Τεχνολογίας Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.), μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Σ. Πρέβεζας- Λευκάδας. Στην περίπτωση αυτή θα οριστούν και τα τρία μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4778/ 2021.

Στα σωματεία- μέλη της Ένωσης θα διανεμηθούν, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου, όλες οι αναγκαίες πληροφορίες και τα σχετικά έντυπα για την αντιπροσώπευση και συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΘΩΜΑΣ ΚΑΡΤΣΑΚΛΑΣ                              ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΡΗΣ

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Γ.Γ.Α.

Leave a Reply