Προκήρυξη των αγώνων Πρωταθλήματος Α΄ & Β’ Ερασ. Κατηγ. περιόδου 2021-2022

                                                                                          Πρέβεζα , 13/8/2021
        Αριθμ.Πρωτ.: 331                                                            
                                                                                           Προς: -ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ
Ε.Π.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Α’ ΚΑΙ Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ε.Π.Ο.
 
Κύριε Πρόεδρε
Σας κοινοποιούμε την προκήρυξη των αγώνων Πρωταθλήματος περιόδου 2021-2022 και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.
Η Ένωση ενημερώνει τα Σωματεία της που έχουν δικαίωμα και επιθυμούν να λάβουν μέρος στα Πρωταθλήματα Α’ και Β’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, αγωνιστικής περιόδου 2021-2022, ότι θα πρέπει να υποβάλουν γραπτή 1) Δήλωση Συμμετοχής σε ειδικό έντυπο που έχει αναρτηθεί από την Ε.Π.Σ.Π.-Λ., 2) αντίγραφο αδείας λειτουργίας του γηπέδου και 3) παραχωρητήριο για τη χρήση του γηπέδου μέχρι 25/08/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.
Μαζί με τη Δήλωση Συμμετοχής θα κατατίθεται στην Ε.Π.Σ. το 4) Συνυποσχετικό Διαιτησίας/ Δήλωση υπογεγραμμένο από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο του Σωματείου/ Ομάδας περί της αποδοχής του Καταστατικού, των Κανονισμών, των εγκυκλίων, των οδηγιών και των αποφάσεων F.I.F.A., U.E.F.A., και Ε.Π.Ο. (άρθρο 2, παρ.3α, εδ. Ιγ του Καταστατικού της Ε.Π.Ο.), νόμιμα επικυρωμένο. Χωρίς την υποβολή του ως άνω Συνυποσχετικού Διαιτησίας καμία δήλωση Συμμετοχής δεν γίνεται δεκτή.
Τα Σωματεία στη δήλωση συμμετοχής υποχρεωτικά θα αναφέρουν email ή/και αριθμό fax.
Για κάθε αλλαγή email/fax θα ενημερώνεται υποχρεωτικά και άμεσα η ΕΠΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ – ΛΕΥΚΑΔΑΣ.
*Πράξη συναίνεσης ΟΛΩΝ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, θεωρημένη από Κ.Ε.Π. ή αστυνομικό τμήμα για το γνήσιο της υπογραφής τους (εφόσον δεν έχει κατατεθεί).
Δηλώσεις συμμετοχής που υποβάλλονται εκπρόθεσμα μπορούν να γίνουν δεκτές και θεωρούνται ότι υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα, εφόσον μέχρι την υποβολή τους δεν έγινε κλήρωση των αγώνων.
Δικαιολογητικά:
  1. Δήλωση Συμμετοχής στους Αγώνες Πρωταθλήματος Α’ και Β’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας Ε.Π.Σ. Π.-Λ. 2021-22. 2021-22_dilosi-simmetoxis-protathlima epsp-l
  2. Αντίγραφο αδείας λειτουργίας του γηπέδου
  3. Παραχωρητήριο για τη χρήση του γηπέδου
  4. Συνυποσχετικό Διαιτησίας/ Δήλωση υπογεγραμμένο από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο του Σωματείου/ Ομάδας περί της αποδοχής του Καταστατικού, των Κανονισμών, των εγκυκλίων, των οδηγιών και των αποφάσεων F.I.F.A., U.E.F.A., και Ε.Π.Ο. (άρθρο 2, παρ.3α, εδ. Ιγ του Καταστατικού της Ε.Π.Ο.), νόμιμα επικυρωμένο. Χωρίς την υποβολή του ως άνω Συνυποσχετικού Διαιτησίας καμία δήλωση Συμμετοχής δεν γίνεται δεκτή.synyposxetiko_diaitisias
  5. Πράξη συναίνεσης ΟΛΩΝ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, θεωρημένη από Κ.Ε.Π. ή αστυνομικό τμήμα για το γνήσιο της υπογραφής τους (εφόσον δεν έχει κατατεθεί).praxi_synenesis
  6. Σύνθεση Δ.Σ. των Σωματείων και Καταστατικό του Σωματείου.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                      ΘΩΜΑΣ ΚΑΡΤΣΑΚΛΑΣ                              ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΡΗΣ
 

Leave a Reply