ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ, ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ, ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΕΣ, ΠΡΩΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΟΔΟΣΦ.ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-15

ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ, ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ, ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΕΣ, ΠΡΩΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 - 2015

 

 

- Οι Ομογενείς ποδοσφαιριστές κατατάσσονται ανάλογα με την υπηκοότητά τους, στην κατηγορία, είτε των Κοινοτικών, είτε των Αλλοδαπών.

- Σε κάθε μεταβολή Ελλήνων και Κοινοτικών ποδοσφαιριστών, θα πρέπει να υποβάλλεται Πιστοποιητικό Υγείας, από δημόσιο ίδρυμα  ή ιδιώτη γιατρό, από το οποίο θα προκύπτει πως «είναι υγιείς και δύναται να αθλούνται».

- Οι αλλοδαποί ποδοσφαιριστές θα προσκομίζουν στην πρώτη εγγραφή πιστοποιητικό υγείας από Δημόσιο Νοσοκομείο ή κρατικό ίδρυμα, όπου θα αναφέρεται ότι «δεν πάσχουν από μεταδοτικό νόσημα επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία, σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς» , αλλά και πιστοποιητικό από Δημόσιο ίδρυμα ή ιδιώτη γιατρό, από το οποίο θα προκύπτει ότι είναι υγιείς και δύναται να αθλούνται». (Τα ανωτέρω προς διευκόλυνση τους, μπορούν να περιέχονται σε ένα πιστοποιητικό.)

- Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αφορούν την πρώτη εγγραφή αλλοδαπών και κοινοτικών ποδοσφαιριστώνπλην του διαβατηρίου, δεν επικυρώνονται ή μεταφράζονται από δικηγόρο, αλλά μόνο από την Πρεσβεία ή Προξενείο της Χώρας που τα εξέδωσε, ή από υπηρεσίες του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών.

- Στις μεταφράσεις των πιστοποιητικών γεννήσεως των αλλοδαπών ποδοσφαιριστών δεν είναι πλέον απαραίτητη η φωτογραφία του ποδοσφαιριστή, ούτε και η επικύρωση της για την ταυτοπροσωπία. Οι μεταφράσεις θα επικυρώνονται είτε από την μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, είτε από πιστοποιημένο μεταφραστή ή μεταφραστικό γραφείο.

- Για τους αλλοδαπούς ποδοσφαιριστές σε κάθε μετακίνησή τους θα πρέπει να υποβάλλεται βεβαίωση κατάθεσης αίτησης  για την έκδοση άδειας διαμονής, καθώς και οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο έγγραφο που παρέχει δικαίωμα νόμιμης διαμονής  κατά το χρόνο εγγραφής, νομίμως επικυρωμένη.

- Τα διαβατήρια αλλοδαπών και κοινοτικών ποδοσφαιριστών επικυρώνονται είτε από τις πρεσβείες και τα προξενεία των χωρών τους στην Ελλάδα, είτε από δικηγόρο που διαθέτει τη σχετική πιστοποίηση.

- Για την πρώτη εγγραφή ποδοσφαιριστή απαιτείται η συμπλήρωση του δέκατου (10ου) έτους της ηλικίας, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης μεταβολών.

- Τα παιδιά ηλικίας 7-10 ετών υποβάλλουν αίτηση μεταβολής για προσωρινό δελτίο και όχι για πρώτη εγγραφή. Και αφού συμπληρώσουν το δέκατο έτος, παραμένουν ελεύθερα ώστε να εγγραφούν είτε στο ίδιο σωματείο είτε σε άλλο της αρεσκείας τους.

- Οι δηλώσεις των γονέων /κηδεμόνων ανηλίκων ποδοσφαιριστών, που υποβάλλονται σε κάθε μεταβολή ανήλικου ποδοσφαιριστή,  επικυρωμένες για το γνήσιο της υπογραφής, είναι πλέον συγκεκριμένες και μπορείτε να τις παραλάβετε από τα γραφεία της Ε.Π.Σ. Πρέβεζας-Λευκάδας ή από την Ιστοσελίδα μας. Οι υπεύθυνες δηλώσεις  θα πρέπει να θεωρούνται ως προς το γνήσιο της υπογραφής από το Κ.Ε.Π., διότι η Ε.Π.Ο. δεν εμπίπτει στις ρυθμίσεις του νόμου περί κατάργησης υποχρέωσης επικυρώσεων εγγράφων – αντιγράφων.

 

- Οι ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές μπορούν να εγγράφονται  - μετεγγράφονται μόνο σε τρία (3) , το ανώτατο, ερασιτεχνικά σωματεία  κατά τη διάρκεια της περιόδου από την 1η Ιουλίου έως την 30η Ιουνίου του επόμενου έτους.  Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ο ποδοσφαιριστής δύναται να αγωνιστεί, σε επίσημους αγώνες, μόνο για δύο σωματεία.

- Ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής που αποδεδειγμένα δεν χρησιμοποιήθηκε σε επίσημους αγώνες επί δύο (2) συνεχείς ολόκληρες ποδοσφαιρικές περιόδους, δύναται, μετά από αίτησή του να καταστεί ελεύθερος, με απόφαση της Επιτροπής Ιδιότητας Μετεγγραφών της ΕΠΟ. Η διάταξη αυτή αφορά αποκλειστικά ποδοσφαιριστές, που έχουν δικαίωμα να αγωνίζονται στην ομάδα ανδρών του σωματείου τους. O χρόνος τιμωρίας, στράτευσης και τραυματισμού, δεν προσμετρείται στον προσδιορισμό του χρόνου της μη συμμετοχής του ποδοσφαιριστή στους επίσημους αγώνες του σωματείου που ανήκει.

 

- Ερασιτέχνης ποδ/στής που έχει συμπληρώσει το 28ο έτος της ηλικίας του και κατά τις δέκα προηγούμενες συνεχείς αγωνιστικές περιόδους ανήκει στο ίδιο σωματείο, δικαιούται να ζητήσει την αποδέσμευσή του, με αίτησή του, στην αρμόδια Επιτροπή Ιδιότητας Μετεγγραφών της ΕΠΟ που υποβάλλεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

 

- Ποδοσφαιριστές οι οποίοι αποδεδειγμένα μετοικούν σε απόσταση μεγαλύτερη των 200 χιλιομέτρων, για λόγους εγγραφής, ή μετεγγραφής σε ΑΕΙ και ΤΕΙ, διορισμού ή μετάθεσης σε υπαλληλική θέση του δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή άλλων οργανισμών κοινής ωφελείας και τραπεζών, ή αποδεδειγμένης εργασίας για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών στη νέα μόνιμη κατοικία τους (η εργασία για χρονικό διάστημα των τουλάχιστον έξι (6) μηνών, αποδεικνύεται με την κατάθεση ασφαλιστικού βιβλιαρίου υγείας, με τα στοιχεία της νέας μόνιμης κατοικίας), ή ενός εκ των ασκούντων τη γονική τους μέριμνα, δύνανται με αίτησή τους να εγγραφούν προσωρινά σε σωματείο της Ε.Π.Σ. της νέας μόνιμης κατοικίας τους. Η αίτηση υποβάλλεται πάντοτε από τον ποδοσφαιριστή στην αρμόδια Επιτροπή Ιδιότητας Μετεγγραφών της ΕΠΟ από 1/10 – 31/10 κάθε έτους.

 

- Σε περίπτωση επανεγκατάστασης των ποδοσφαιριστών αυτών, στην περιφέρεια της Ε.Π.Σ. του σωματείου που τους χορήγησε την ανωτέρω προσωρινή μετεγγραφή ή αποδέσμευση, υποχρεούνται αυτοί ή αυτός που έχει τη γονική τους μέριμνα, να ζητήσουν την επανένταξή τους στη δύναμη του σωματείου από το οποίο προσωρινά μετακινήθηκαν, με την υποβολή προς την αρμόδια Ε.Π.Σ. αίτησης μεταβολών μετεγγραφής εντός της περιόδου μετεγγραφών (1/7-31/7) ή με αίτησή τους προς την ΕΙΜ/ΕΠΟ από 1/8 μέχρι 31/8 κάθε έτους, εντός της οποίας πραγματοποιείται η ανωτέρω επανεγκατάστασή τους. Οι ως άνω ποδοσφαιριστές δεν δικαιούνται να εγγραφούν ή να μετεγγραφούν σε οποιοδήποτε άλλο σωματείο. Οι ως άνω αναφερόμενοι ποδοσφαιριστές δεν δικαιούνται εντός πενταετίας να ζητήσουν προσωρινή αποδέσμευση για τους ίδιους λόγους των προαναφερομένων περιπτώσεων.

 

- Κάθε ερασιτεχνικό σωματείο έχει το δικαίωμα να χορηγήσει με Υποσχετική σε διαφορετικά σωματεία και νααποκτήσει με Υποσχετική από διαφορετικά σωματεία μέχρι οκτώ (8) ερασιτέχνες ποδ/στές μόνο για μια περίοδο τηρουμένων των παρακάτω περιορισμών:

Α. Απαγορεύεται η χορήγηση στο ίδιο σωματείο και η απόκτηση από το ίδιο σωματείο περισσοτέρων των τριών (3) ερασιτεχνών ποδ/στών με Υποσχετική.

Β. Απαγορεύεται η μετακίνηση ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή με Υποσχετική για περισσότερες από δύο (2) μεταγραφικές περιόδους.

Γ. Ερασιτέχνης ποδ/στής δεν δύναται να μετακινηθεί με Υποσχετική εάν υπερβαίνει το 21ο  έτος της ηλικίας του.

 

ΕΙΔΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Χρονική διάρκεια από ένα (1) έως τρία (3) χρόνια.

Παράβολο έκδοσης : Για χρονική διάρκεια ενός (1) έτους τριακόσια (300) ευρώ.

                                                               » » » δύο (2) ετών διακόσια (200) »

                                                               » » » τριών (3) » εκατό (100) »

Το Δελτίο Ορισμένου Χρόνου θα εκδίδεται με τη συνήθη διαδικασία έκδοσης όλων των δελτίων ερασιτεχνών ποδ/στών.

Η χρονική διάρκεια ισχύος του, θα προκύπτει από Υπεύθυνη Δήλωση των δύο πλευρών (προέδρου σωματείου και ποδοσφαιριστή ή του γονέα / κηδεμόνα του εφόσον είναι ανήλικος, με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής τους), που θα κατατίθεται στην οικεία Ε.Π.Σ. και θα συνοδεύει τα δικαιολογητικά έκδοσης του δελτίου.

 

 

 

Ώρες Λειτουργίας

Δευτέρα έως Παρασκευή: 09:00-14:00

Δευτέρα και Πέμπτη: 17:30 -19:30